Departament Fiscal

Els nostres serveis fiscals tenen com a objectiu oferir un assessorament tributari de qualitat, donant suport pel nostre ampli coneixement de la normativa tributària.

Analitzem cada cas en concret i suggerim opcions diferents per a una òptima planificació fiscal que impliqui un major estalvi de costos fiscals, dins del compliment rigorós de l’ordenament jurídic i sense perjudicar altres àrees com la laboral o la mercantil.

Gestions i Serveis

 

 • Assessoria Fiscal Integral, consistent en l’estudi de les repercussions fiscals dels fets, amb la finalitat de racionalitzar les cargues impositives, dins del mar de la legislació fiscal aplicable.
 • Definició de la política fiscal i planificació de les operacions a llarg termini.
 • Resolució de las consultes que ens siguin efectuades verbalment o per escrit sobre temes fiscals.
 • Informació periòdica, mitjançant circulars, sobre normativa, resolucions i sentencies d’interès per als nostres clientes.
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària.
 • Assistència, representació i defensa davant l’administració tributària Estatal o Autonòmica en tot tipus de procediments: Inspecció, gestió, recaptació, etc.
 • Assistència , representació i defensa en Recursos de reposició, Reclamacions Econòmic-Administratives i Recursos Contenciosos-Administratius.
 • Preparació i presentació de declaracions d’impostos:
  – Impost sobre la Renda de las Persones Físiques.
  – Impost sobre Societats.
  – Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
  – Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  – Impostos especials (I.T.P. i A.J.D.).
  – Impost sobre Transmissions Patrimonials
  – Impost sobre Successions i  Donacions.
  – Retenció i pagament a compte (declaracions per retencions de treballadors, professions, arrendaments, interessos per préstecs, etc.)
 • Tramitació d’expedients d’aplaçament d’impost (inclús amb dispensa de garanties).
 • Auditories fiscals d’empreses.

Contacte

Al capdavant de l’àrea fiscal hi trobem Antonio Carrasquilla Nieto:

Graduat Social, Titulat Mercantil, expert en tributació i assessorament fiscal i comptable, exerceix des de 1989. La seva formació i experiència multidisciplinàries, aportaran al seu negoci una visió transversal que redundarà en benefici de la seva gestió.

Per a informació específica de l’àrea Fiscal, pot contactar amb fiscal@gestiorconsulting.com, o bé utilitzar qualsevol mitjà de contacte disponible a Contacte.

Què diuen els nostres clients

Bons assessors fiscals i servei de primera línia, l’Antonio ens ha ajudat en tot i més, amb tota la paciència del món. Ens ha respòs sempre ràpidament i amb la màxima cura, i ens ha permès continuar amb la nostra feina. Molt recomanables.
Joan
He trabajado con ellos y quisiera recomendarlos a todo aquel que necesite servicios fiscales, especialmente si no tiene conocimientos sobre el tema. El servicio es muy bueno y de respuesta ágil.
José Luis